lublin airport rzeszow

Informacja pod nr 609 456 900

shadow

Regulamin

Regulamin przewozu osób i warunki ogólne
Przewóz osób odbywa się przystosowanymi do tego pojazdami w regularnej komunikacji, wg. rozkładów jazdy podanych do wiadomości publicznej.

Obowiązki pasażera:

 • Pasażer ma obowiązek posiadać przy sobie ważny bilet podczas całego przejazdu.
 • Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
 • Pasażer chcąc opuścić autobus na określonym przystanku winien min. 1 min wcześniej poinformować o tym kierowcę.
 • Pasażer posiadający rezerwację zobowiązany jest stawić się na przystanku 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Po upływie 10 min rezerwacja traci ważność.
 • Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu z jego winy.
 • Dokonanie zakupu biletu na przewóz autobusowy oznacza przyjęcie postanowień niniejszego „Regulaminu przewozu” oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz przewoźnik, wyszczególniony w bilecie.
 • Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.
 • Pasażer jest uprawniony do zniżek ustawowych zgodnie z cennikiem.
 • Pasażer korzystający ze zniżki komercyjnej ma obowiązek posiadać do okazania podczas zakupu biletu dokument ze zdjęciem uprawniający do korzystania ze zniżki – w przypadku zniżki uczeń/student: Polska legitymacja uczeń/student.
 • Dzieciom, które ukończyły 4 lata przysługuje ulga jak młodzieży uczącej się.
 • Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów.
 • Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważny bilet, na żądanie kierowcy lub innych osób do tego uprawnionych. Osobami uprawnionymi do kontroli biletowej i dokumentów przewozu osób lub bagażu są kontrolerzy, posiadający aktualny ważny identyfikator ze zdjęciem i numerem służbowym.
 • Pasażer, zajmując miejsce w autokarze fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć.

Prawa przewoźnika:

 • Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu w przypadku, gdy Pasażer:
  • Nie przestrzega regulaminu przewozu,
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np. alkohol, narkotyki, itp.),
  • znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom,
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
  • gdy pasażer odmówi opuszczenia pojazdu na żądanie kierowcy, kierowca może zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej,
  • pasażerowi w powyższych przypadkach nie przysługuje zwrot ceny biletu,
 • Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanego siłą wyższą, zarządzaniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

Bagaż:

 • Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody.
 • Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 • Przewoźnik nie odpowiada za bagaż przewożony w autobusie.

Zakup biletu:

 • Zakup biletu na przejazd możliwy jest na 30 dni przed planowaną datą podróży.

Odpowiedzialność stron umowy:

 • Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny wyjazdu i przyjazdu, wykazane w rozkładach jazdy lub gdziekolwiek indziej, nie są objęte gwarancją przewoźnika. W razie konieczności, przewoźnik może dokonać zmiany autokaru oraz może zmienić lub pominąć miejsca zatrzymania uwidocznione w rozkładach jazdy. Rozkład jazdy może ulec zmianie przed upłynięciem terminu, na jaki został ogłoszony.
 • Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. awarie, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
 • Powstanie szkody i jej wysokość Pasażer powinien udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy.
 • Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
 • Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.
Nie zastosowanie się do jakiejkolwiek z powyższych reguł może spowodować usunięcie z autobusu w interesie pozostałych pasażerów. W takich okolicznościach nie są Państwo upoważnieni do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych kosztów, a my nie mamy względem Państwa żadnych zobowiązań. W przypadkach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszych Ogólnych Warunkach Przewozu pasażerowie powinni kontaktować się z właścicielem firmy pod numerem telefonu

609 456 900

Parking BUS - Zamość ul. Gminna
Parking BUS - Rzeszów ul. Sokoła
Parking BUS - Lublin ul. Cerkiewna